Nieruchomości

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00046351/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-10-2018r. o godz. 13:30 w Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 152,77m2 położonym na działce nr 137 o pow. 0,0428ha.
położonej: 63-400 Ostrów Wlkp., Głogowa 54,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00046351/7 [NKW: KZ1W/00046351/7] Suma oszacowania wynosi 439 254,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 292 836,00zł .
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 925,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej 3 dni przed licytacją
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 § 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt. 1 lub 2 niniejszej ustawy.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00060642/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-09-2018r. o godz. 09:20 w Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:
Lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze o pow. 57,10m2. Prawo własności lokalu jest związane z udziałem w 643/2572 części w nieruchomości wspólne, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchnii, łazienki, spiżarni i korytarza. do lokalu przynależą pomieszczenie garażowe oraz pomieszczenie w drewnianej szopie.
położonej: 63-435 Sośnie, Konradów 31/4,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00060642/8 [NKW: KZ1W/00060642/8] Suma oszacowania wynosi 64 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 3 dni przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00064392/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-09-2018r. o godz. 09:40 w Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2 odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek 154/1, 156, 158, 161, 162, 168, 169. Działka nr 154/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 96,87m2, bydynkiem stodoły o pow. 170,24m2, budynkiem gospodarczym o pow, 72,90m2, szopą o pow. 21,07m2, pozostałe działki są niezabudowane i stanowią nieruchomości rolne (grunty orne i łąki trwałe) o łącznej pow. 4,6ha
położonej: 63-435 Sośnie, Pawłów,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00064392/8 [NKW: KZ1W/00064392/8] Suma oszacowania wynosi 130 324,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 882,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 032,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej 3 dni przed licytacją
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Przy nabyciu w/w nieruchomości zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012r. poz. 803) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (dz.U. z 2016r. poz. 585. Nabywcą nieruchomości moży być wyłącznie rolnik indywidualny (jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków), podmiot wskazany w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy albo inny podmiot, który uzyskał zgodę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej, wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia przed licytacją dowodów potwierdzających spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem wyłączenia od udziału w przetargu:
– oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta,
– zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze
której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
– oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat
było prowadzone osobiście gospodarstwo rolne,
– oświadczenie o łącznej powierzchni i położeniu nieruchomości rolnych, których nabywca jest
właścicielem lub współwłaścicielem, ze wskazaniem udziału w prawie własności, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą, poświadczone przez wójta, burmistrza lub
przezydenta nmiasta,
– dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy, o
których mowa w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.01.2012r. w
sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00029957/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-10-2018r. o godz. 11:30 w Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2 sala nr 6 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 347,9m2 oraz budynkiem inwentarskim (byłym kurnikiem) o pow. 197,8m2. Działka nr 332/7 o powierzchni 12 900m2 położonej: 63-410 Lamki, obręb ewidencyjny Lamki nr 0014 nr działki/ 332/7, Lamki 66,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00029957/0 [NKW: KZ1W/00029957/0] Suma oszacowania wynosi 755 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 566 250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 500,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 minimum 3 dni przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 § 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt. 1 lub 2 niniejszej ustawy.