godlo


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil

herb ostrow-wielkopolski2

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00052218/8, KW KZ1W/00059685/1, KZ1W/00070418/2, KW KZ1W/00056390/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20.04.2018r. o godz. 12:00 w Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2 sala nr 16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem produkcyjno-usługowym (Zakłąd Przetwórstwa Mięsnego). Nieruchomość składa się z działek nr 350/3, 350/7, 354/3, 354/5, 354/6 o łącznej powierzchni 0,6497 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem produkcyjno-usługowym o powierzchni użytkowej 1 825,70 m2 oraz powierzchnii pomocniczej 79,50 m2. Teren utwardzony betonem.
należącej do dłużnika: Zakład Przetwórstwa Mięsnego STENDERA I JUSKOWIAK Sp. z o.o.
położonej: 63-440 Raszków, Przybysławice 3
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00059685/1, KZ1W/00070418/2, KW KZ1W/00056390/5, KW KZ1W/00052218/8.
Suma oszacowania wynosi 1 532 000,00zł (netto), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 021 333,33zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT 23%
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 153 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej 3 dni przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 § 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt. 1 lub 2 niniejszej ustawy.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

P1210386

P1210361

P1210343

P1210335

P1210668

P1210674

P1210682

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00043189/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-05-2018r. o godz. 13:00 w Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej
Działka niezabudowana o powierzchni 0,1900ha nr 485 według planu zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 9.MN

położonej: 63-421 Przygodzice, Dębnica, Chopina
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00043189/9 [NKW: KZ1W/00043189/9]
Suma oszacowania wynosi 29 583,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 722,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 958,30zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej 3 dni przed licytacją
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 § 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt. 1 lub 2 niniejszej ustawy.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00043190/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-05-2018r. o godz. 13:00 w Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej
Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym o pow. 99,98m2, budynkiem gospodarczym o pow. 28,28m2, stodołą o pow. 67,17m2, powierzchnia działki 0,5000ha. W skad nieruchomości wchodzi dziaka nr 486, tereny zabudowane stanowią pow. 0,0900ha, pozostały obszar to grunty rolne o pow. 0,4100ha.
położonej: 63-421 Przygodzice, Dębnica, ul. Chopina
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00043190/9 [NKW: KZ1W/00043190/9]
Suma oszacowania wynosi 206 564,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 709,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 656,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej 3 dni przed licytacją
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 § 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt. 1 lub 2 niniejszej ustawy.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00058981/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-05-2018r. o godz. 12:40 w Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr 221/1 i 221/2 o łącznej pow. 0,1413ha. działka nr 221/1 o pow. 0,0686 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 204,29m2. Działka nr 221/2 jest niezabudowana jej pow. to 0,0727ha.
położonej: 63-400 Ostrów Wlkp., Grabowa 37,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00058981/9 [NKW: KZ1W/00058981/9]
Suma oszacowania wynosi 612 174,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 459 130,50zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 217,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 1 § 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt. 1 lub 2 niniejszej ustawy.

 

IMG 7277

IMG 7242

IMG 7239

IMG 7186

IMG 7237

IMG 7236

IMG 7234

IMG 7232

IMG 7232

IMG 7215

IMG 7206

IMG 7199

 

BWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00064392/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-04-2018r. o godz. 09:30 w Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek 154/1, 156, 158, 161, 162, 168, 169. Działka nr 154/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. 96,87m2, bydynkiem stodoły o pow. 170,24m2, budynkiem gospodarczym o pow, 72,90m2, szopą o pow. 21,07m2, pozostałe działki są niezabudowane i stanowią nieruchomości rolne (grunty orne i łąki trwałe) o łącznej pow. 4,6ha
należącej do dłużnika: Krzysztof Cygal
położonej: 63-435 Sośnie, Pawłów, 52
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00064392/8 [NKW: KZ1W/00064392/8]
Suma oszacowania wynosi 130 324,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 743,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 032,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 3 dni przed licytacją.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 31 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Przy nabyciu w/w nieruchomości zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012r. poz. 803) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14.04.2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
zmianie niektórych ustaw (dz.U. z 2016r. poz. 585. Nabywcą nieruchomości moży być wyłącznie rolnik indywidualny (jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków), podmiot wskazany w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy albo inny podmiot, który uzyskał zgodę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej, wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych
ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do przedstawienia przed licytacją dowodów potwierdzających spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, pod rygorem wyłączenia od udziału w przetargu:
- oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta,
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze
której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
- oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, na których przez okres co najmniej ostatnich 5 lat
było prowadzone osobiście gospodarstwo rolne,
- oświadczenie o łącznej powierzchni i położeniu nieruchomości rolnych, których nabywca jest
właścicielem lub współwłaścicielem, ze wskazaniem udziału w prawie własności, użytkownikiem
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą, poświadczone przez wójta, burmistrza lub
przezydenta nmiasta,
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy, o
których mowa w § 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17.01.2012r. w
sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z

Screenshot 2

Screenshot 3

Screenshot 5

Screenshot 6

Screenshot 7

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW KZ1W/00060642/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-04-2018r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Sądowa 2 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
Lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze o pow. 57,10m2. Prawo własności lokalu jest związane z udziałem w 643/2572 części w nieruchomości wspólne, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchnii, łazienki, spiżarni i korytarza. do lokalu przynależą pomieszczenie garażowe oraz pomieszczenie w drewnianej szopie.
należącej do dłużnika: Jerzy Zajączkowski
położonej: 63-435 Sośnie, Konradów 3,
dla której Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. V Wydział Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KZ1W/00060642/8 [NKW: KZ1W/00060642/8]
Suma oszacowania wynosi 64 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA Oddział 1 w Kaliszu 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519 najpóźniej 3 dni przed licytacją
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.13:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sądowa 2 pok. 3`1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komornik Sądowy

Marek Gil

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil 
Kancelaria Komornicza w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Plac Rowińskiego 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
 
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku
od godz. 9:00 do godz 15:00
Komornik przyjmuje strony w każdą środę
od godz. 9:00 do godz. 15:30
oraz w każdy inny dzień po wcześniejszym uzgodnieniu
 
Tel: (62) 5928296
  Fax: (62) 5928299 
 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Nr rachunku bankowego:
KOD BIC (Swift): BPKOPLPW
PKO BP SA 58 1020 2212 0000 5202 0333 1519
Wpłat należności można dokonywać na wskazane wyżej konto bankowe bądź osobiście w kancelarii komornika podając imię i nazwisko oraz sygnaturę akt.