W ramach wsparcia proponowanego przez Kancelarię, możliwe są czynności komornicze, takie jak egzekucja świadczeń pieniężnych. Pomoc może zostać udzielona zarówno osobom prywatnym, jak i firmom oraz niezależnym przedsiębiorcom.

Czym są tytuły egzekucyjne?

Kancelaria służy pomocą, jeśli chodzi o dochodzenie swoich roszczeń na podstawie tytułów wykonawczych. Są nimi m.in. prawomocne orzeczenia sądu lub referarza, a także inne orzeczenia czy akty notarialne. Możliwe jest również dobieganie się uzyskania należnych świadczeń poprzez nadanie klauzuli wykonalności. Warto jednak wiedzieć, że komornik nie może podjąć czynności w momencie, w którym termin przedawnienia dochodzenia roszczenia już minął, a wierzyciel nie posiada żadnego dokumentu (od np. sądu), który wskazywałby na przerwanie terminu, a więc i na inną ostateczną datę.

Kto wszczyna postępowanie dotyczące odzyskiwania pieniędzy?

Czynności komornicze muszą zostać wszczęte na wniosek wierzyciela. Dokument przez niego przedkładany musi zawierać wszystkie dane sprawy, w tym m.in. oryginał tytułu wykonawczego oraz oznaczenie świadczenia pieniężnego. Dodatkowo, konieczne jest również wskazanie majątku, który ma zostać wyegzekwowany. W przypadku, gdy wierzyciel jest reprezentowany przez inną osobę, obowiązkowe jest także okazanie pełnomocnictwa.

Wierzyciel może dysponować wiedzą na temat majątku dłużnika, jeśli jednak nie posiada takich informacji, konieczne może być zlecenie kancelarii poszukiwania majątku poprzez zwrócenie się do instytucji, takich jak np. Urząd Skarbowy.