Oprócz ruchomości oraz nieruchomości komornik może również zająć inne prawa majątkowe. Jednak w ramach przepisów nie będzie brane pod uwagę prawo własności i użytkowania wieczystego czy też wierzytelność. Egzekutor może dokonać zajęcia m.in. papierów wartościowych, udziałów wspólnika w spółce handlowej, rejestracji znaku towarowego czy też prawa do działu. Wszystkie te dobra, które posiadają sprecyzowaną wartość, mogą zostać wystawione na licytacji.

Jak dochodzi do zajęcia innego prawa majątkowego?

Cały proces egzekucji prowadzony powinien być przez komornika, który działa przy sądzie w okręgu znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania dłużnika. Istnieje jednak również możliwość wybrania innego funkcjonariusza publicznego. Do samej egzekucji przystępuje on przez zajęcie odpowiednich tytułów. W tym celu komornik przed rozpoczęciem licytacji musi poinformować dłużnika o tym, że nie może pobierać korzyści z racji posiadanych tytułów, rozporządzać nimi czy też obciążać. Oprócz tego wezwie osobę, będącą obciążoną obowiązkami względem dłużnika, aby nie realizować tych powinności. Natomiast wynikające z prawa majątkowego świadczenia uiszczała na rachunek depozytowy sądu lub też bezpośrednio komornikowi.To, co warto podkreślić, to fakt, że zajęcie dokonywane jest w momencie doręczenia wezwania wyżej wymienionej osobie. W przypadku, kiedy nie ma takiej osoby, dokonuje się ono z chwilą dostarczenia zawiadomienia dłużnikowi.

Komornik powołuje biegłego do dokonania wyceny wartości innego prawa majątkowego. Jednak, kiedy dłużnik i wierzyciel ustalili zgodną wartość dóbr albo w trakcie trzech ostatnich miesięcy doszło do ich oszacowania dla celów obrotu rynkowego, opinia rzeczoznawcy nie będzie potrzebna.

 

Spłacanie wierzyciela – licytacje innych praw majątkowych

Zaspokojenie wierzyciela z zajętych dóbr następuje w trzech przypadkach – z dochodu, z realizacji prawa lub jego sprzedaży. Osoba, która ma do spełnienia świadczenia wobec dłużnika, wykonuje je wierzycielowi lub komornikowi. W przypadku sprzedaży może ona odbyć się z wolnej ręki lub w trybie licytacji – stosuje się do jej wykonania przepisy o licytacji ruchomości.