Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym i zajmuje się egzekwowaniem orzeczeń w sprawach związanych z roszczeniami zarówno pieniężnymi, jak i niepieniężnymi. Odnosi się to także do europejskich nakazów. Dodatkowo w Ustawie z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych zapisano przepisy, które nakazują funkcjonariuszowi publicznemu sporządzenie spisu inwentarza. Oprócz tego jest on również odpowiedzialny za zabezpieczenie spadku oraz musi wykonywać obowiązki, które zostały zapisane w innych ustawach.

Komornik sądowy – zakres pełnionych obowiązków

Do obowiązków komornika sądowego z Ostrowa Wielkopolskiego należy również osobiste dostarczenie zawiadomienia, różnego rodzaju dokumentów czy też pism procesowych bezpośrednio do adresata. Co więcej, w przypadku, kiedy wskazana osoba nie zamieszkuje pod danym adresem, funkcjonariusz publiczny podejmuje czynności, mające na celu ustalenie aktualnego miejsca przebywania.

Egzekwowanie należności pieniężnych

Po wyegzekwowaniu należności od dłużnika należności komornik ma obowiązek przekazania ich wierzycielowi w ciągu czterech dni na wskazane konto.

Obowiązek tajemnicy komornika sądowego

Warto zapamiętać, że takie dane, jak PESEL, NIP czy KRS we wniosku egzekucyjnym mogą przyspieszyć całe postępowanie. Dlatego wierzyciel, podając informacje dotyczące także m.in. miejsc pracy dłużnika, jego nieruchomości czy samochodów, usprawnia proces, często zapobiegając działaniom, które mogłyby okazać się bezskuteczne.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marka Gila rozpoczęła działalność 15 lipca 2013 roku. Kancelaria jest w pełni zinformatyzowana. Korzystamy z zaawansowanego oprogramowania do zarządzania kancelarią komorniczą firmy Currenda – Komornik SQL.

Kancelaria dysponuje:

  • elektronicznym dostępem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)
  • elektronicznym dostępem do modułu poszukiwania rachunków bankowych OGNIVO
  • możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych wraz z tytułami wydanymi w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU)
  • elektronicznego rejestru REGON – umożliwia sprawdzenie identyfikatorów dłużnika, adresu siedziby firmy i innych informacji potrzebnych do prowadzenia egzekucji.
  • elektronicznego Krajowego Rejestru Sądowego (eKRS) – umożliwia sprawdzenie identyfikatorów dłużnika, adresu siedziby firmy i innych informacji potrzebnych do prowadzenia egzekucji;
  • elektronicznego zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o płatnika składek (pracodawcę)

udogodnienia te pozwalają uzyskać informację z w/w. instytucji w ciągu 24 godzin

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Marek Gil na zlecenie wierzyciela podejmuje czynności związane z poszukiwaniem majątku dłużnika na podstawie art. 797/1/ Kpc (szczegóły)

Kancelaria posiada dostęp do systemów: