W Kodeksie postępowania cywilnego zawarty został katalog wszystkich sposobów prowadzenia egzekucji o charakterze pieniężnym. Do tego zbioru zalicza się również egzekucja z ruchomości. Są to wszystkie rzeczy dłużnika, które nie są nieruchomościami, a więc m.in. dzieła sztuki, maszyny przemysłowe, meble, odzież, samochody oraz sprzęt RTV i AGD. W przypadku, kiedy wierzyciel złoży wniosek o dokonanie zajęcia, powinien on także wskazać miejsce, gdzie dokładnie one się znajdują. W zakresie jego obowiązków leży wymienienie tych rzeczy, aby sprawnie przeprowadzić czynności.

Etapy egzekucji z ruchomości

Pierwszym krokiem jest zajęcie ruchomości na podstawie artykułu 845 §1 wcześniej wspomnianego Kodeksu postępowania cywilnego. Komornik dokonuje tego wpisując odpowiednie mienie do protokołu z czynności. Może on do sprawozdania wpisać majątek dłużnika, które znajduje się zarówno w jego posiadaniu, jak i w posiadaniu wierzyciela. W przypadku, kiedy inwentarz jest we władaniu osoby trzeciej, musi ona wyrazić zgodę na jego zajęcie albo w innych sytuacjach wymienionych w ustawie.

W sporządzanym protokole komornik powinien wyznaczyć wartość wpisanego mienia lub wezwać biegłego, aby tego dokonał.

Drugi krok to sprzedaż zajętego majątku. Nie powinna ona nastąpić wcześniej niż po upływie siedmiu dni od daty zajęcia. Najczęściej stosowaną formą sprzedaży mienia jest licytacja publiczna. Komornik musi zawiadomić dłużnik o jej terminie i miejscu najpóźniej trzy dni przed wyznaczoną datą. Cena ruchomości w pierwszym terminie wynosi trzy czwarte wartości wskazanej przez komornika albo biegłego. W przypadku, kiedy sprzedaż nie doszłaby do skutku, wyznaczana jest druga data, gdzie kwota zmniejsza się do połowy wartości mienia. Przystępujące do licytacji osoby są zobowiązane do złożenia rękojmi. Wynosi ona 10% sumy. W momencie, kiedy licytujący nie kupią mienia dłużnika kwota ta jest im oddawana. Rękojmia złożona przez nabywcę części licytowanego majątku jest zatrzymywana i wchodzi w skład kwoty uzyskanej w egzekucji. Jeżeli proces został umorzony, to suma ta przelewana jest na dochód Skarbu Państwa.