Zebrane w pisemnej formie wszystkie elementy majątku wchodzące w posiadanie spadkodawcy to spis inwentarza. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i ruchomości (w przypadku, kiedy posiadają one wartość handlową). Jest to instytucja wywodząca się z prawa cywilnego, mająca związek z dziedziczeniem w przypadku śmierci. To jeden ze sposobów, który pozwala na zabezpieczenie masy spadkowej. Zgodnie z wolą osoby zmarłej lub w momencie braku testamentu osoba uprawniona do przyjęcia ruchomości i nieruchomości może podjąć jedną z trzech decyzji:

– O przyjęciu spadku wprost (z aktywami i pasywami);

– O przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (pozwala ustalić relację aktywów do pasywów);

– O odrzuceniu spadku.

W przypadku braku wydania oświadczenia przyjmuje się, że spadek został przyjęty.

Jak określić wartość spadku?

Spis inwentarza jest sposobem określenia wszystkich elementów spadku, a także oszacowania wartości danych ruchomości i nieruchomości. Jest on dokonywany przez komornika sądowego na wniosek osoby mającej otrzymać spadek lub też na zlecenie sądu, w którym miało miejsce postępowanie. Jest to dokument urzędowy w związku z czym daje on gwarancję co do niepodważalności i prawdziwości informacji zawartych w tym piśmie.

Należy pamiętać, że w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza osoba uprawniona do spadku nie jest narażona na odpowiedzialność, która mogłaby wynikać z zapomnianych, jednak wciąż istniejących długów.

Spis inwentarza – co wchodzi w jego skład?

W dokumencie urzędowym uwzględnione mogą zostać m.in.:

– Domy jednorodzinne, a także wszelkiego rodzaju lokale mieszkalne;

– Gospodarstwa rolne oraz działki budowlane;

– Inwestycje deweloperskie;

– Istniejące zespoły pałacowo-parkowe;

– Udziały w spółkach zarówno akcyjnych, jak i z ograniczoną odpowiedzialnością;

– Różnego rodzaju wierzytelności;

– Środki dostępne na kontach bankowych oraz papiery wartościowe.

– Ruchomości, w skład których wchodzą: dzieła sztuki, pojazdy mechaniczne, biżuteria etc.

Należy pamiętać, że czas potrzebny do sporządzenia spisu inwentarza zależy przede wszystkim od majątku, będącego częścią spadku.