Cały proces od momentu wniesienia pozwu aż do wyroku może trwać nawet kilka czy kilkanaście miesięcy. Osoba pozywana w obawie przed tym, co nastąpi, może próbować zapobiec wykonania przyszłej decyzji poprzez różne działania. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, w prawie istnieją mechanizmy mające ochronić drugą stronę sporu. Chodzi o wniosek o zabezpieczenie roszczeń, uniemożliwiający podjęcie jakichkolwiek działań.

Złożenie wniosku o zabezpieczanie roszczeń

Złożenie takiego wniosku wymaga spełnienia dwóch warunków. Pierwszym z nich jest uprawdopodobnienie roszczenia. Jest to próba wskazania, bez konieczności dostarczania dowodów, że dłużnik ze względu na swoją sytuację może mieć zamiar podjęcia działań związanych z jego majątkiem. Drugim wymogiem jest uprawdopodobnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Polega na ukazaniu możliwości utrudnienia wykonania w sprawie wyroku.

Warto wiedzieć, że przesłanką do rozpoczęcia postępowania przed komornikiem uznaje się nakaz zapłaty, który został wystawiony przez Sąd.

Środki zabezpieczania roszczeń

W składanym wniosku przez komornika powinny znaleźć się środki, za pomocą których dojdzie do zabezpieczenia roszczeń. Może się to odbyć poprzez:

– Zajęcie ruchomości, pensji pracowniczej czy też wierzytelności znajdujących się na rachunku bankowym;

– Obciążenie nieruchomości dłużnika przymusową hipoteką;

– Ustanowienie zakazu pozbywania się lub obciążania wszelkich nieruchomości w przypadku braku księgi wieczystej czy też jej zaginięcia;

– Ustanowienie zakazu pozbywania się prawa do lokalu na zasadach spółdzielczo-własnościowych;

– Inne wierzytelności;

– Prawo majątkowe.

Termin na złożenie wniosku i sposób działania sądu

Wniosek można złożyć w formie pozwu w trakcie postępowania, a także jako osobny dokument nawet przed rozpoczęciem całego procesu. W drugim przypadku sąd zgadzając się na zabezpieczenie roszczeń wyznaczy również termin na wniesienie samego pozwu. Dokonuje tego pod rygorem upadku zabezpieczeń w momencie jego niedotrzymania. Data ta nie może przekroczyć 14 dni.

Istnieje również możliwość na złożenie wniosku już po zakończeniu procesu. Jest to zgodne z prawem, jeśli termin zasądzonego świadczenia jeszcze nie nadszedł.

Wniosek zazwyczaj jest rozpatrywany przez sąd niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia pisma. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia doręczane jest przez komornika, który przystępuje do egzekucji zapisanych postanowień.